Klauzula informacyjna wobec korzystających

z profilu w serwisie społecznościowym Facebook (dalej „fanpage”)

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Niepełnosprawnościami „MIKRO” 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 109.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana i mają Państwo prawo kontaktu z nim za pomocą e-mail: iod@synergiaconsulting.pl, tel. +48 500 610 605 lub pisemnie na adres Administratora. 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia fanpage Przedszkola na portalu społecznościowym Facebook na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. Na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora jaki jest  informowanie za pomocą Facebook o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności przedszkolnej

Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych.

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz postem zamieszczonych na fanpage’u. Mogą to być następujące kategorie danych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu Facebook;
 • dane opublikowane przez Państwa na portalu Facebook;
 • zbierane za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook oraz gromadzone poprzez plikami cookies z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 1. Odbiorcy danych.

Administrator danych osobowych może udostępniać Państwa dane osobowe:

 • podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpage’a;
 • osobom odwiedzającym fanpage’ Administratora
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 1. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np;
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” oraz plików cookies będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 1. Posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO). Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Informacje o źródle danych.

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook.

 1. Pozostałe informacje.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych lub sprzeciw wobec ich przetwarzania będzie skutkował brakiem możliwości przeglądania fanpage’a Przedszkola.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

 1. 1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. 3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland w związku z przetwarzaniem Pani/a danych we wskazanych celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
 1. 4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 1. 5. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 2. 6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. 7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Klauzula informacyjna wobec osób (ofiar, sprawców, świadków, udzielających pomocy, przyjmujących i koordynujących zdarzenia podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego), do których mają zastosowanie Standardy Ochrony Małoletnich
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administrator Danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Niepełnosprawnościami „Mikro” ul. Siemiradzkiego 16, 32-020 Wieliczka, email. wieliczka@przedszkolemikro.pl zwany dalej „Administratorem”
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Twoich danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail iod@synergiaconsulting.pl tel. 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora
3. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO i/lub art. 9 ust. 2 lit b RODO w związku z:
1) ustawą z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.)
2) ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606)
4. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: firmom prawniczym, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych.
5. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z Rzeczowego Wykazu Akt (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych)
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do;
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i/lub e)
4) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO
2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie Twoich danych osobowych wynika z obowiązku prawnego i jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie)

 

Klauzula informacyjna wobec osób (ofiar, sprawców, świadków, udzielających pomocy, przyjmujących i koordynujących zdarzenia podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego), do których mają zastosowanie Standardy Ochrony Małoletnich
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administrator Danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Niepełnosprawnościami „Mikro” ul. Dobrego Pasterza 109, 31-416 Kraków, email. pradnik@przedszkolemikro.pl zwane dalej „Administratorem”
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Twoich danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail iod@synergiaconsulting.pl tel. 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora
3. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO i/lub art. 9 ust. 2 lit b RODO w związku z:
1) ustawą z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.)
2) ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606)
4. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: firmom prawniczym, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych.
5. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z Rzeczowego Wykazu Akt (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych)
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do;
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i/lub e)
4) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO
2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie Twoich danych osobowych wynika z obowiązku prawnego i jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie)