Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna

Zgodnie  z  art.  13   ust.  1   i  2   rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego   i  Rady   (UE)  2016/679      z  27.04.2016  r. w  sprawie ochrony osób  fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:

1.       Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Niepełnosprawnościami „Mikro” ul. Dobrego Pasterza 109, 31-416 Kraków, Tel. 696 036 908, e-mail: mikrogosia@gmail.com

2.       Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych Pana Jacka Krzyżaniaka, z którym ma Pani/Pan prawo kontaktu za pomocą e-mail: iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605

3.       Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w treści korespondencji email — na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes Administratora);
 • przyjęcia oraz rozpatrzenia sprawy opisanej w korespondencji email — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes Administratora);
 • dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie informacji potrzebnych np. w razie sporu; prawnie uzasadniony
 • archiwalnym — na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa –

Instrukcja Kancelaryjna) oraz przepisów dotyczących narodowego zasobu archiwalnego;

 

4.       Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione;

 • podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy (jeżeli sprawa wymaga przekazania);
 • podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub wydanego przez Administratora pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

 

5.       Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej

6.       Prawa osób, których dane dotyczą

 

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 • żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e);
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
 • sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

7.       Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię i nazwisko oraz adres e-mail jest konieczne do skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w formularzu (bez tych danych kontakt będzie niemożliwy);

8.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,

w tym profilowania;